રોટરી અને ઇન્ટરેક્ટ કલબ ઓફ હળવદ દ્વારા શ્રમિકોને ધાબળા વિતરણ કરાયું

SAURASHTRA Publish Date : 17 December, 2020 03:40 AM

હળવદ


રોટરી અને ઇન્ટરેક્ટ કલબ ઓફ હળવદ દ્વારા ઠંડીની અસરમાં વધારો થતાં  શ્રમિકોના વિવિધ વિસ્તારોમાં ધાબળા વિતરણ કરવામાં આવ્યા હતા.કુટીર બાંધીને વસવાટ કરતા લોકોને શિયાળાની ઠંડી સામે રક્ષણ હેતુ ધાબળા વિતરણનો બીજો રાઉન્ડ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રોજેક્ટનું ડોનેશન સ્વ માધોભાઈ ગણેશભાઈ દેવીપૂજક ના સ્મરણાર્થે 
હસ્તે: સચિન હળવદીયા દિલ્હી તરફથી આપવામાં આવ્યું હતું.                  

Related News